Kottakiadó
Oldal betöltése...

Adatkezelési tájékoztató

I. Bevezető

Jelen tájékoztató a „kottakiado.hu” weboldal adatkezelési gyakorlatát hivatott bemutatni, valamint ismerteti oldalunkat a látogatók személyes adataihoz fűződő jogaival kapcsolatban.

2. kottakiado.hu webhelyet üzemeltető szolgáltató adatai

2.1. Cégnév: Koncert 1234 Kft

2.2. Székhely: H 1133 Budapest, Pannónia u. 118. fsz. 4.

2.3. Postacím: H 1133 Budapest, Pannónia u. 118. fsz. 4. Telefon: 06-30-2727-055

2.4 Cégjegyzék szám: 01-09-921408

2.5 A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

2.6. Adószám: 11586234-2-4
2.7. E-mail: Kérjük, használja kapcsolat felvételi űrlapunkat

II. Fogalom meghatározások

Fogalmak

 1. kottakiado.hu” webhely: a gsfanatic.com fődomainen elérhető weboldal
 2. Szolgáltató: az oldalt birtokló jogi személy, amely a technikai üzemeltetést biztosítja.3. Látogató: regisztrációt nem kezel a lap4. Tagok Tagok nincsenek, árú rendeléshez nem kell regisztrálni.5. Ügyfelek: az áru (kotta, CD) megrendelők6. Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;7. Adatkezelés: bármely személyes adaton végzett műveletek összessége.

  8. Adatkezelők köre:
  8.1. a „kottakiado.hu” Szolgáltatója
  8.2. a „kottakiado.hu” informatikai rendszerének üzemeltetője

  9. Adatfeldolgozó: az a természetes-, vagy jogi személy, amely a Szolgáltató kifejezett kérésére és engedélye mellett a Szolgáltató részére adatfeldolgozást végez. Ilyenek lehetnek például az oldal statisztikai adatait feldolgozó külső szolgáltatók.

  10. Deperszonalizálás: olyan technológiai eljárás mely eredményeként a folyamatban résztvevő személyes adatok egyirányú kriptográfiai algoritmus segítségével azonosíthatatlanná válnak. Az ilyen eljárás lényege az egyirányúság, azaz a kódolt adat visszakódolhatatlanná és olvashatatlanná válik.

  11. Jelen tájékoztató a „kottakiado.hu” weboldal az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” összefoglaló nevén „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotörvény”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezései alapján megvalósuló Adatkezelési gyakorlat bemutatását célozza.

III. A kezelt adatok köre

 1. A „kottakiado.hu” webhelyet megtekintő látogató IP címét nem rögzíti a rendszer.2. Bármely látogató adatait nem rögzíti a rendszer
  2.1. email cím megadása
  2.2. neve megadása,
  2.3. nyelvi beállítások lehetségesek
  2.4. érdeklődésnek megfelelő geográfiai beállítások (ez lehet „minden”, azaz bármely ország)3. A megrendelők által megadható további adatok
  3.1. Telefonszám
  3.2. Lakcím
  3.3. Profilkép nem szükséges
  3.4. Személyes egyéb adat nem szükséges
  3.5. Facebook profil nem szükséges
  4. A lapot látogatók szabadon böngészhetnek a weblapon
  5. Az árú megrendelőinktől kért adatok
  5.1. Számlázási név
  5.2. Számlázási cím6. Belső üzenő rendszer használata alkalmával az adatkezelési időtartam idejére tároljuk az üzenet feladóját, címzettjét, tartalmát, küldött képeket valamint esetlegesen az üzenethez kapcsolódó árú megrendelésének adatait.

IV. További kezelt adatok köre

 1. A Szolgáltató elhelyez minden a honlapra érkező látogató gépén ún. sütiket (cookie), melyek a látogató beállításától függő időtartamig maradnak a látogató gépén. Ennek célja a felhasználói élmény fokozása, valamint a látogatóvá válás, illetve a látogató (megrendelő) belépését lehetővé tevő technikai feltétel.2. A Szolgáltató által megbízott partnerek (Adatfeldolgozók) szintén sütiket helyezhetnek el a látogató gépén, illetve ugyanezen harmadik felek hozzáférhetnek látogatóink IP címéhez, egy a Szolgáltatótól független komplex rendszer részeként ilyen módon képet kaphatnak látogatóink böngészési szokásairól és profilozást hajthatnak végre.

V. Adatkezelés célja, jogalapja és az adatkezelés elvei, módja

Az Adatkezelő kijelenti, hogy a rá bízott személyes adatokat tekintve lehetőségeihez mérten körültekintően jár el és az adatkezelést jóhiszeműen, csak az adott szolgáltatás igénybevételének megfelelő mértékben gyűjti, a kezelt adatok körét ehhez mérten a minimálisra szorítva határozza meg.

1. Az Adatkezelők adatkezelésének célja
1.1. online tartalomszolgáltatás, az árúk (kották CD-k) bemutatása
1.2. Böngészés a kották között, ingyenes kotta letöltési lehetőségek szerzői jog figyelembevételével.
1.3. Egyes zeneművek kottáinak kezdő sorainak bemutatása
1.4. Vásárlási útmutató fiókban közzétett ismertető
1.5. Látogatók által legtöbbször megtekintett adat ismertetése a weblapon
1.6. Más cégek által közölt hirdetéseket nem közlünk a weblapon
1.7. Hírlevél küldésre nem kerül sor, mivel nem tárolunk adatokat a megrendelőkről
1.8. A weblapról mindenki megjegyzést, ill. véleményt írhat részükre
1.9. Stratégiai döntéseinket támogató nem nyilvános statisztikai elemzések készítése
1.10. Közösségbe szerveződést nem támogat a lap
1.11. Megrendelők egymás közötti kommunikációjára nincs lehetőség
1.12. Jogellenes felhasználás kiszűrésének biztosítása
1.13. Arra illetékes hatóságoknak nyújtott adatszolgáltatás nyomozati cselekményeik során

Minden az Adatkezelő részére bocsátott személyes adat kezelése az adat birtokosának előzetes beleegyezésével és kifejezett hozzájárulásával történik előzetes tájékoztatást követően.

3. A Személyes adatok kezelése mind a Szolgáltató, mind a látogató lényeges és jogos érdeke mely a szolgáltatás zökkenőmentes fenntartását célozza.

4. A Szolgáltató a GDPR rendelkezéseivel összhangban a megrendelő adatait, harmadik fél részére nem továbbítja.

5. Ezen adatvédelmi tájékoztató tudomásulvételével a megrendelő kijelenti, hogy felelősséget vállal a kapcsolattartásra megadott elérhetőségek valóságtartalmáért (úgymint email cím és/vagy telefonszám, lakcím).

6. Ezen adatvédelmi tájékoztató árú megrendelők kijelentik, hogy a számlázásra megadott adataik megfelelnek a valóságnak.

7. A Szolgáltató a megadott személyes adatok eredetiségéért felelősséget nem vállal, ezen felelősség az adatot rendelkezésünkre bocsátó jogi vagy természetes személyt terheli.

8. A Szolgáltató kijelenti, hogy a szolgáltatások igénybevételéhez a Szolgáltató által bekért személyes adatokat kizárólag ezen tájékoztatóban megjelölt célokra használja fel. Szolgáltató minden esetben törekszik kizárólag az adott szolgáltatáshoz feltétlenül szükséges személyes adatok kezelésére és bekérésére.

9. A Szolgáltató kijelenti továbbá, hogy amennyiben az adott szolgáltatói jogviszony megszűnt a szolgáltatást igénybe vevővel, úgy ezen tájékoztatóban vállalt határidőn belül ezen személyes adatokat megsemmisíti.

10. Mivel a Szolgáltatónak nem áll módjában a Tagok által megadott személyes adatok hitelességének ellenőrzése, ezért 16 éven aluli látogatóink csak törvényes nagykorú gondviselőjük hozzájárulásával engedhetnek át részünkre személyes adatokat, és ezen cselekményekért ugyanezen gondviselőt terheli a felelősség.

11. Az Adatkezelők kijelentik, hogy a tájékoztatóban meg nem nevezett külső szolgáltatókon kívül személyes adatokat nem adnak át.

12. Szolgáltató a GDPR vonatkozó rendelkezéseiben foglalt lehetősége alapján nem kíván adatvédelmi tisztviselőt kijelölni.

VI. Kezelt adatok megnevezésének, céljának és időtartamának összefoglaló tájékoztatója

Megnevezése Adatkezelés célja Jogalapja Időtartama
IP cím Tartalomszolgáltatás Bármely látogató, aki megtekinti weboldalunkat Egy hónap
Webes sütik (cookie) Belépés után igénybe vehető szolgáltatások Bármely látogató A böngésző bezárásáig
Email cím, név, jelszó, nyelvi beállítás Árú megrendelés feltétele Kapcsolattartás  Egy hónap
Telefonszám Árú egyeztetés, igény esetén kapcsolattartás  Az árú biztonságos küldése posta útján  Egy hónap
Lakcím Árú küldése a megadott címre Az árú biztonságos küldése posta útján  Egy hónap
Számlázási adatok Adózással kapcsolatos rendelkezések Megrendelőink részére kötelező Számlatörvényben meghatározott időtartamig
Tanítással kapcsolatos információk Közösségi funkció Tájékoztató mindenki részére Visszavonásig
Visszajelzések Vásárlói vélemények közlése Vélemény szabadság Véleményt író kérésére töröljük

* A Szolgáltató minden esetben tiszteletben tartja a Felhasználók „elfeledtetéshez” való jogát ennek érdekében kérésre lehetőségeihez mérten a kéréstől számított legkorábbi időpontban „nem publikussá” tesz minden a felhasználóhoz kötődő, a Szolgáltató által tárolt személyes adatot és/vagy a felhasználó által feltöltött tartalmat. A megrendelés teljesítését követő egy hónapon belül törlésre kerül minden személyes adat. (Ip. cím. megrendelő neve, lakcíme, telefonszáma és email címe.

Azon, a Tag által létrehozott tartalom, amely depeszonalizálva ugyan, de publikusan megmarad rendszerünkben (pl Visszajelzések fiókban) a Felhasználó kérésére egészben végleg törölhető, amennyiben a Felhasználó igazolni tudja, hogy ő a tartalom feltöltője és a tartalom közvetlen, vagy közvetett módon a személyéhez köthető, beazonosítása ezáltal lehetővé válna. Mindezt az esetleges jogvitákra való tekintettel csak a vállalt idő letelte után, illetve folyamatban lévő eljárás jogerős befejezése után teszi meg.

Az igénybe vett adatfeldolgozók

Tárhelyszolgáltató:

Cégnév: AB Plusz Bt.
Székhely: 2049 Diósd IV. Béla király utca 48.
Cégjegyzékszám: 01-06-757647.
Adószám: 21586091-2-13

VII. Látogatók és megrendelők jogai, jogérvényesítési lehetőségei

 1. Bármely Látogató tájékoztatást kérhet arról, hogy a Szolgáltató kezeli-e az ő személyes adatait, amennyiben az adatok birtokosa igazolni tudja azonosságát a kért személy adataival.2. Azon személyek akiknek adatait a Szolgáltató kezeli, kérhetnek hozzáférést ezen személyes adatokhoz.3. A személyes adat alanya kérheti személyes adataik helyesbítését, módosítását, „nem publikussá” tételét vagy törlését. Törlés esetén az esetleges visszaélések felderítése érdekében és/vagy esetleges jogi eljárásokban való felhasználás céljából csak a IV. pontban meghatározott időtartam leteltével, vagy a jogi eljárás jogerős befejeztével lehetséges.4. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy vitás ügyek esetén másolatot készítsen a Felhasználó által létrehozott tartalmakról, valamint a Felhasználó személyes adatairól és a vita rendezéséig, illetve esetleges jogi eljárás jogerős befejezéséig ezeket megtartsa. Szolgáltató ugyanakkor vállalja, hogy ezen eljárások jogerős befejeztével ezeket a másolatokat megsemmisíti.

VIII. Adatkezelési tájékoztató érvénye

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy adatkezelési gyakorlatát és/vagy ezen tájékoztató szövegét a megrendelők előzetes beleegyezése nélkül megváltoztassa. A megváltozott adatkezelési tájékoztatót a megváltozást követő belépés után az oldal használatához megrendelőinknek el kell fogadniuk, ahhoz beleegyezését kell adniuk.

2. Jelen adatkezelési tájékoztató annak módosításáig érvényes.

Budapest, 2018. május 24.

Hasznos információk

– A GDPR eredeti, minden Európai uniós nemzet hivatalos nyelvén

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex%3A32016R0679

– Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Honlap: http://www.naih.hu
Telefon: 061-3911400
E-maiI: ugyfelszolgalat@naih.hu